Høringssvar fra Porsanger kommune - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dato: 18.01.2019

«Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Porsanger mener tannhelsetjenesten skal komme inn under helse- og omsorgstjenesten i kommunene, slik at tannhelsetjenesten dekkes over folketrygden. De samiske rettighetene må ivaretas mht. kvaliteten på tjenesten for delen av den samiske befolkningen som ikke behersker norsk. Rådet mener det er viktig at ombudet opprettholder og ivaretar rettighetene til brukerne mht. egne uttalelser om deres livskvalitet