Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 19.12.2018

Oversender høringskommentar på vegne av Norldand fylkeskommune. Behandling i fylkestinget sak FT 157/2018. Følgende vedtak er fattet:

1. Fylkestinget tar høringen om forslag til opprettelse av et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud, og tilsvarende endringer i benevnelsen av regionale Eldre-, pasient og brukerombud til orientering.

2. Fylkestinget mener at det er fornuftig at et særlig ansvar for den eldre befolkningen gjenspeiles i tittelen.

3. Fylkestinget slutter seg til vurderingen om en nasjonal ordning med vekt på kompetanseoverføring, der lik behandling uavhengig av bosted vektlegges.

4. Fylkestinget slutter seg til utvidelse av ansvarsområdet for Eldre-, pasient- og brukerombudet til også å omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

5. Når det gjelder samisk språk, forutsetter fylkestinget at dette omfatter de tre offisielle samisk språk – lule-, nord- og sørsamisk, og at informasjonsmateriell blir utarbeidet nasjonalt.

 

Fylkestingssaken legges ved i sin helhet.

Vedlegg