Høringssvar fra Vestfold Fylkeskommune

Dato: 14.01.2019

Vestfold fylkeskommune takker for muligheten til å gi høringssvar til forslaget om etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.

Viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. oktober 2018, vedrørende høringen av etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv.

Høringssaken har vært behandlet i Eldrerådet, Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede, og Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. Etter behandling av saken avgir Vestfold fylkeskommune følgende høringssvar:

«Vestfold fylkeskommune støtter en utvidelse av ombudets ansvarsområde til også å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten, uavhengig av om det innføres prøveordning med kommunalt forankret offentlig tannhelsetjeneste eller ikke. Vestfold fylkeskommune mener at et ombud med et mer helhetlig ansvar er en styrking av ordningen for pasientene, og ser på dette som en positiv mulighet til økt kvalitet i tjenesten. Det vil være svært uheldig dersom prøveordningen med kommunalt ansvar for offentlig tannhelsetjeneste medfører at pasienter i den kommunale prøveordningen ville blitt omfattet av ombudsordningen, men ikke pasienter i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Eldre er en viktig gruppe av pasienter og brukere, og det er positivt at deres behov og rettigheter står høyt på agendaen i ombudenes virksomhet. Vestfold fylkeskommune anser det likevel ikke som en styrke at navnet på ombudsordningen endres i henhold til forslaget. I høringsnotatet fremkommer det at hensikten er at navnet skal informere tydelig om ombudets ansvarsområde. Vestfold fylkeskommune mener at det foreslåtte nye navnet kan tolkes dit hen at ombudene er for eldre pasienter og brukere, ikke for alle pasienter og brukere, herunder også eldre i denne gruppen. Det kan dermed stilles spørsmål ved om det nye navnet gir mer uklarhet snarere enn en presisering av ombudets ansvarsområde.»

Eldrerådet hadde følgende protokolltilførsel:

«I skrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det at det nasjonale eldreombudet lokaliseres til ett av de lokale ombudene. Dette mener vi er uheldig. Eldrerådet i Vestfold mener at et nasjonalt eldreombud bør organiseres på lik linje med barneombud og likestillings- og diskrimineringsombud.

Hovedmål med ordningen av sentral eldreombud bør være:

• Arbeide for å bidra til at eldre skal kjenne sine rettigheter og benytte seg av dem.

• Arbeide for at eldre i vanskelige situasjoner skal få best mulig hjelp.

• Arbeide for å styrke eldres medbestemmelsesrett, slik at eldre skal bli hørt og delta aktivt i utforming og gjennomføring av politikk som direkte angår eldres velferd.

• Arbeide for å øke kunnskap om gruppen eldre og deres behov i samfunnet.»

Vestfold fylkeskommune har ikke mulighet til å behandle høringssaken på nytt i lys av tilleggsnotatet av 07. desember 2018. Vi ser imidlertid av tilleggsnotatet at det samsvarer med våre bemerkninger angående navnet på ombudsordningen og etablering av eldreombud.

Når det gjelder å utvide ombudenes ansvarsområde til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten slutter vi oss til dette forslaget, slik som det fremkommer av høringssvaret vårt ovenfor.

Angående spørsmålene i tilleggsnotatet om hvordan koordineringen av ombudene skal organiseres og hva som skal være den koordinerende rollens funksjon, har Vestfold fylkeskommune ingen bemerkninger.