Høringssvar fra Nannestad kommune, virksomhet Helse

Dato: 04.01.2019

Nannestad kommune v/ virksomhet Helse er enig i tilleggsnotatet om at man beholder dagens navn som pasient- og brukerombud. Vi ser ikke at saker som behandles av ombudet skal være knyttet til enkelte brukergrupper, med den risiko at noen brukergrupper prioriteres foran andre. Prioriteringer av saker må basere seg på type sak/henvendelse.

Videre støtter vi forslaget om at man utvider rollen til en av dagens pasient- og brukerombud, for å sikre god koordinering, riktige prioriteringer og en tydelig felles retning.

Nannestad kommune er positive til at ombudets ansvarsområde skal utvides til å omfatte den offentlige tannhelsetjenesten, noe som vil likestille rettigheter for pasienter uansett forvaltningsnivå.