Høringssvar fra Holmestrand kommune- eldrerådet

Uttalelse fra eldrerådet - Holmestrand

Dato: 13.11.2018

Svartype: Med merknad

HOLMESTRAND ELDRERÅD
Norge har i dag pasient- og brukerombud i alle fylker. Det er et ombud som omfatter alle innbyggere i landet uavhengig av alder og kjønn og gjelder innenfor fagområdene helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukerombudene er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ombudene går ofte inn i enkeltsaker og er kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten. Mange saker blir derfor løst utenom de formelle klageordningene.

Ombudene skal også arbeide for en bedre kvalitet på helsetjenestene. Ombudene er uavhengige og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester.

Uavhengig av hvem du er så har du adgang til å henvende deg til pasient og brukerombudet i ditt fylke.

Regjeringen sender nå ut en høring for å endre pasient- og brukerombudene til å hete eldre-,pasient og brukerombud. Dette gir et uheldig signal til oss innbyggere. Ved at eldre er lagt spesifikt inn i ombudets tittel, vil stor del av oss oppfatte dette som et ombud kun for eldre som er pasienter eller brukere av helse- og omsorgstjenester. Dette er ikke tjenlig for noen av oss. Norge trenger et pasient- og brukerombud som er synlig for alle den dagen vi har behov for det- uavhengig av alder. Endring av navn på ombudstjenesten vil gi feil signaler og utelate mange som ville hatt behov for tjenesten. Folk med psykiske lidelser, rusavhengige, unge med omfattende hjelpebehov og flere vil tenke at dette er ikke en ombudsordning for dem, men for de eldre.

Eldrerådet stiller seg bak pasient- og brukerombudene i Norge som er enstemmig i at navnendringen er uheldig. At det gir feil signal til innbyggerne.

Norge trenger i tillegg et eldreombud organisert på lik linje med barneombud og likestilling- og diskrimineringsombud.

Hovedmål med ordningen av sentralt eldreombud bør være:

  • Arbeide for å bidra til at eldre skal kjenne sine rettigheter og benytte seg av dem.
  • Arbeide for at eldre i vanskelige situasjoner skal få best mulig hjelp.
  • Arbeide for å styrke eldres medbestemmelsesrett, slik at eldre skal bli hørt og delta aktivt i utforming og gjennomføring av politikk som direkte angår eldres velferd.
  • Arbeide for å økt kunnskap om gruppen eldre og deres behov i samfunnet

Konklusjon: 

Pasient- og brukerombudene skal ikke skifte navn til å hete eldre-, pasient og brukerombud.

Pasient- og brukerombudet er et ombud for alle innen helse- og omsorgstjenester. Ved endring i navn vil signaleffekten tilsi at det er en ordning spesielt for de eldre.

Norge trenger i tillegg til et pasient- og brukerombud i hvert fylke, et sentralt eldreombud på lik linje med barneombud og likestilling- og diskrimineringsombud.