Høringssvar fra Nordlandssykehuset HF

Dato: 02.01.2019

Side

Kapittel

Tekst

Forslag til endring eller kommentar

3

2

 

Svært positivt for pasienter og brukere at tannhelsetjenesten skal innlemmes i vanlig helsetjeneste

3

1

Helsedirektoratet arbeider med å etablere en pilot på en landsdekkende enhet med spesialkompetanse på samiske pasienter og brukerombudstjenester. Se nærmere omtale i 5.8.

Feil henvisning til nytt pkt 5.7

13

5.7

Derfor er det lagt til rette ordninger som skal ivareta den samiske eldre pasient gjennom etablering av et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Finnmark, tolk i demensomsorgen i kommunen, tolkeprosjekt ved Helse Finnmark, utarbeidelse av veiledningsmateriell m.m.

Tilleggstekst:

Det er samisk befolkning i hele Norge, og det presiseres at tiltakene også må rettes mot lulesamisk og sør- samisk språk og kulturforståelse.

12

5.6.1

Ordninger som er etablert for å ivareta pasienter og brukeres interesser bør etter departementets vurdering gjøres tilgjengelige for alle som mottar helse- og omsorgstjenester, uavhengig av om de tilbys av stat, fylkeskommune eller kommune

Tillegg i tekst:

Ordninger som er etablert for å ivareta pasienter og brukeres interesser bør etter departementets vurdering gjøres tilgjengelige for alle som deltar i frivillige tilbud og eller mottar helse- og omsorgstjenester, uavhengig av om de tilbys av stat, fylkeskommune eller kommune

15

7

Til § 8-1

Ansvarsområdet for ombudet utvides til å omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, jf. første ledd. Se nærmere omtale i 5.7.

 Feil i henvisningspunkt

5.6.

16

8

§ 8-4 Behandling av henvendelser

Eldre-, pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunnlag til å ta en sak opp til behandling. Dersom eldre-, pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.

Kommentar

Det bør settes en rimelig frist for saksgang i disse tilfellene.

17

8

Eldre-, pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde.

Kommentar:

Hva ligger i begrepet rimelig utstrekning?

Tidsaspekt eller omfang? Dette bør presiseres nærmere