Høringssvar fra Porsanger kommune - eldrerådet

Dato: 17.12.2018

«Eldrerådet slutter seg til høringsnotat fra nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, og er glad for at tannhelsetjenester er kommet med.

I punkt 5.8 tilføyes også kvensk»

Votering: enstemmig