Høringssvar fra Notodden eldreråd

Uttalelse på høring fra Notodden eldreråd

Dato: 06.12.2018

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Notodden Eldreråd om ”Etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv.”

I dag finnes det et nasjonalt Pasient- og brukerombud, pluss ett i hvert fylke, som har som formål:

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Regjeringen foreslår å utvide dette ombudets til også å omfatte eldre generelt, pluss den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Notodden Eldreråd mener en slik utvidelse av mandatet for dette ombudet vil være lite gunstig. De forskjellige fylkeskommunale ombud for pasienter og brukere har i dag store arbeidsoppgaver. Eksempelvis behandlet ombudet i Telemark 719 problemstillinger i 2017. Et tillegg av generelle oppgaver for eldrebefolkningen vil (sannsynligvis) føre til dårligere tilbud til alle grupper. Vi mener derfor at det bør opprettes et separat Eldreombud ved siden av det eksisterende nasjonale Pasient- og Brukerombud.

Grunner til at vi mener dette kan oppsummeres i tre punkter:

  1. De eldre er ikke en homogen gruppe. Det finnes selvsagt noen som vil sortere under eksisterende ombud, men en meget stor gruppe eldre er friske, oppegående personer. Det vil derfor være noe merkelig å sette disse i samme gruppe som pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester, og noen vil oppleve dette som stigmatiserende.
  2. Både gruppen som omfattes av eksisterende ombud og gruppen som vil omfattes av et Eldreombud er stadig økende. Det er derfor overveiende sannsynlig at arbeidsmengden for disse vil tilsi to separate instanser. Spesielt vil dette gjelde lokale ombud i hvert fylke, hvor det allerede er stort arbeidspress.
  3. Erfaringene med den nye Eldre- og Folkehelseministeren som bl.a. Pensjonistforbundet har offentliggjort tilsier at det kan bli vanskelig å ikke prioritere helse- og omsorgsdelen framfor å yte god service til gruppen Eldre.


Notodden 20.11.2018

 

_________________________________ Harald Syverud, leder Notodden Eldreråd

Vedlegg