Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 13.12.2018

Høringssaken har vært til behandling i Stavanger Formannskap, den 06.12.2018, og Stavanger kommune gir følgende høringssvar:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til to av de tre foreslåtte lovendringene. Stavanger kommune har følgende bemerkninger:

Opprettelse av et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud:

Et nasjonalt ombud vil styrke ombudenes rolle som talerør i det offentlige rom, og sikre publikum likebehandling. I tillegg vil det være administrativt hensiktsmessig med et koordinerende ombud. Stavanger kommune gir sin tilslutning til opprettelse av nasjonalt ombud, men mener at navnet bør være Nasjonalt pasient- og brukerombud.

Endring av ombudenes navn til Eldre-, pasient- og brukerombud:

Det ligger allerede i ombudenes mandat at de skal ivareta eldre pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenestene. Det er positivt at regjeringen ønsker å styrke oppmerksomheten rundt eldre og tydeliggjøre deres rettigheter. Stavanger kommune vurderer likevel at en navneendring vil kunne ha uheldige konsekvenser og virke mot sin hensikt. Pasient- og brukerrettighetene er godt regulert og begrepet er godt innarbeidet. Dersom «eldre» tas med i ombudet sitt navn kan det skape usikkerhet om eldre er omfattet av pasient- og brukerbegrepet ellers i lovgivningen og i rettighetsverden.

Ved å endre navnet til ombudet kan andre pasient- og brukergrupper også bli usikre på om ombudet faktisk kan bistå dem ettersom «eldre» får slikt særlig fokus ved å være en del av navnet. I tillegg er det flere svake pasient- og brukergrupper i samfunnet som også kunne hatt behov for ekstra fokus. Stavanger kommune mener at de lokale ombudene skal fortsette å hete pasient- og brukerombud. Det nåværende navnet er altomfattende og beskrivende for hele rettighetsgruppen som ombudet skal verne om, samtidig som det er et allerede etablert navn og begrep.

Utvidelse av ombudenes ansvarsområde:

Det er formålstjenelig at ansvarsområdet utvides til å omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, slik at pasienter og brukere har like rettigheter innenfor tannhelsetjenester uavhengig av forvaltningsnivå. Det er samtidig viktig at de lokale ombudene har tilstrekkelig med ressurser til å håndtere økt saksmengde. Stavanger kommune gir sin tilslutning til en ny bestemmelse i tannhelsetjenesteloven § 1-6.

Stavanger kommune har merket seg at det nasjonale ombudet foreslås lokalisert til ett av de lokale ombudene. Stavanger kommune ser gjerne at det blir lagt til Stavanger.