Høringssvar fra Bamble kommune

Høring - etablering nasjonalt Eldre-, pasient og brukerombud mv.

Dato: 26.11.2018

Svartype: Med merknad

Sak 11/18                               

Bamble Eldreråd ønsker at ordningen med Pasient- og brukerombud fortsetter slik det er i dag, og at navnet ikke endres.