Høringssvar fra Pasientorganisajonen LHL

Dato: 16.01.2019

HØRING – ETABLERING AV NASJONALT ELDRE- OG BRUKEROMBUD

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har gjennomgått høringsnotatet som ble sendt ut 2. oktober og tilleggsnotat med høringsfrist 15.januar.

LHL har følgende synspunkter:

LHL støtter forslaget om å inkludere den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i pasient- og brukerombudsordningen. Pasient- og brukerombudet er et gratis lavterskeltilbud som bør omfatte alle helse- og omsorgstjenester. LHL mener at ombudene også må få ansvar for bolig og økonomisk sosialhjelp. I dag er det kun ombudet i Oslo som inkluderer disse områdene.

LHL mener det er mest hensiktsmessig at et bestemt ombud har ansvaret den felles koordinerende funksjonen. Ordningen vil kreve oppbygging av kompetanse som vil utvikle seg over tid. Dette egner seg ikke for rotasjon mellom ombudene.