Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 15.01.2019

Høring av forslag om etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud - høringssvar fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet viser til høringsbrev og høringsnotat av 2.oktober 2018 med tilleggsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Helsedirektoratet har følgende kommentarer.

Tydeligere styring og koordinering

Det foregår allerede samarbeid og felles koordinering av arbeidet hos Pasient- og brukerombudet, og det har vært en positiv utvikling på dette området. Helsedirektoratet støtter forslaget om å få på plass en enda tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet hos de ulike ombudene. Vi er enig i at dette vil bidra til at pasienter og brukere får enda bedre, og likere tilgang til, råd, veiledning og annen bistand fra pasient- og brukerombudet, uavhengig av hvilket fylke de bor i.

Inkludering av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Vi støtter intensjonene ved de endringer og utvidelse av ombudsordningen som foreslås, som innebærer av tannhelsetjenester i langt større grad likestilles med annen offentlig helsetjeneste når det gjelder ivaretakelse av pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet, og bidrag til å bedre kvaliteten av tjenestene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Etableringen av en mer koordinerende rolle og utvidelse av ordningen til å gjelde den fylkeskommunale tannhelsetjenesten vil føre til økte lønnsutgifter og utgifter til utvikling av fagkompetanse og informasjonstiltak. Ombudenes utvidelse av arbeidsområdet til å omfatte tannhelsetjenester innebærer at ombudene går inn i et nytt tjenesteområde. Utvidelse av arbeidsområde vil kunne representere en betydelig økning av arbeidsmengden for ombudene. For å lykkes med disse oppgavene er det viktig at man øker ressurstilgang tilstrekkelig.