Høringssvar fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU

Dato: 15.01.2019

Høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Det vises til høringsnotat og tilleggsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende ovennevnte høring.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU, skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming og være et faglig knutepunkt for utvikling av gode tjenester. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling. NAKU ble opprettet av Sosial- og helsedirektoratet i 2006 og er statlig finansiert gjennom årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Kompetansemiljøet er landsdekkende, men kontoret ligger administrativt under NTNU.

Prioritering av eldre
NAKU er positive til at departementet har gått bort fra det opprinnelige forslaget i høringsnotatet om å tydeliggjøre pasient- og brukerombudets ansvar for eldre sine rettigheter inn i eksisterende ordning. Ved å skille ut en egen gruppe i dagens ombudsordning er det en fare for at andre deler av befolkningen som også har behov for bistand ikke blir prioritert. Det er positivt at det etableres en tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet hos de ulike pasient- og brukerombudene. Vi er også positive til at ordningen utvides til å gjelde den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten.

NAKU har ikke vurdert at det bebudes en etablering av et eget eldreombud, men vil bemerke at det også for andre som har behov for helse- og omsorgstjenester i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten, kan være utfordrende å navigere i regelverk, mellom instanser og ulike ledd i forvaltningen. Kjennetegnet for personer med utviklingshemming er at diagnosen blant annet oppstår før fødsel eller i utviklingsperioden og er således livslang. Det vil si at de står ovenfor sine utfordringer i hele sitt barne- og voksenliv.

Men vennlig hilsen

Daglig leder/ professor
Karl Elling Ellingsen

Seniorrådgiver
Kim Berge