Høringssvar fra Verdighetsenteret

Dato: 15.01.2019

Til Helse- og omsorgsdepartementet

v/ ekspedisjonssjef Kari Sønderland

Høringssvar til etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 2. oktober 2018 samt «Tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud».

Vi takker for anledningen til å gi innspill på denne høringen og har følgende kommentarer.

1) Tilstrekkelige ressurser

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle mener det er et godt grep å etablere et eget eldreombud og forventer at en slik nasjonal satsing blir fulgt opp med tilstrekkelige ressurser.

2) Avgrensning ift. dagens pasient- og brukerombud

Et eget eldreombud understreker betydningen av å ha fokus på de mange utfordringer som er knyttet gruppen eldre. Samtidig betyr etableringen av det nye ombudet et behov for en klar avgrensning mellom eldreombudet og pasient- og brukerombudet, slik at ansvarsområder og oppgavefordeling er tydelig for hver part. Denne avgrensningen vil det naturligvis også være vesentlig å få formidlet til befolkningen som skal benytte seg av ombudene.

3) Eldreombudets posisjon i samfunnet

Eldreombudet bør få en selvstendig posisjon i samfunnet og mulighet for å være en aktør i samfunnsdebatten, på linje Barneombudet.

4) Prioritering av ressurser til de sårbare gamle og deres pårørende

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle vil gjerne understreke viktigheten av at eldreombudet innehar både ressurser og kompetanse til å håndtere utfordringene knyttet til de sårbare gamle og deres pårørende.

Mvh,

Odd Jordheim og Gro Helen Dale

Daglig leder og Faglig leder

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle