Høringssvar fra Eldrerådet i Seljord kommune

Høringssvar frå eldrerådet i Seljord kommune

Dato: 06.11.2018

Svartype: Med merknad

Eldrerådet i Telemark støttar ikkje regjeringas ønskje om å etablere eit Nasjonalt eldre-,pasient- og brukarombod som er knytt til eit særskilt fylke. Eit nasjonalt ombod bør vera organisert på lik linje med barneombodet. Ansvarsområdet bør ikkje avgrensast til berre å gjelde helse- og omsorgstenester frå stat og kommune.