Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 10.12.2018

Høringssvar «Høring – etablering av nasjonalt Eldre-, pasient og brukerombud, og utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester»

 

Departementet foreslår følgende endring

  1. Det foreslås å etablere et nasjonalt Eldre, pasient og brukerombud som skal lokaliseres i ett av fylkene.

  2. Det foreslås at alle dagens 15 pasient- og brukerombud skifter navn til eldre-, pasient- og brukerombud.

 3.   Dagens ordning utvides til å gjelde fylkeskommunale

       tannhelsetjenester

 

 

Oslo universitetssykehus har følgende kommentarer:

Oslo universitetssykehus opplever at dagens ordning for pasient og brukerombud fungerer bra, og støtter ikke forslaget om å etablere et nasjonalt pasient og brukerombud. Vi ser ikke at en slik ordning vil bidra til større likhet i de ulike fylkene. Tvert i mot ser vi en fare for økt byråkratisering ved innføring av nasjonalt pasient og brukerombud.

Det er imidlertid svært viktig at det sikres så lik praksis som mulig i de ulike fylkene. Etter vår oppfatning bør ansvaret for å sikre større grad av likhet i pasient og brukerombudenes praksis, legges til helsedirektoratet som allerede har et definert ansvar for dagens ordning.

 

I høringsbrevet foreslås at alle dagens 15 pasient- og brukerombud skifter navn til eldre-, pasient- og brukerombud. Oslo universitetssykehus støtter ikke et slikt navnebytte. Vi mener at pasient og brukerombud skal være ombud for alle, og vi tror ikke det er veien å gå og åpne opp for ulike særgrupper.  Vi tror på en ytterlig styrking av dagens pasient og brukerombuds roller.

 

Det foreslås videre en utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Oslo universitetssykehus stiller seg positiv til dette forslaget.

 

Vennlig hilsen

Kari Skredsvig

Avdelingsleder

Stab Fag, pasientsikkerhet og samhandling

Oslo universitetssykehus HF