Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 15.01.2019

Bystyret i Drammen vedtok i sitt møte 18.12.2018 følgende høringsuttalelse:

  1. Drammen kommune støtter intensjonen om styrking av pasient- og brukerombudet
  2. Drammen kommune støtter inkludering av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i ombudets ansvarsområde
  3. Drammen kommune anbefaler at navnet på ombudsordningen ikke endres for å sikre likeverdig behandling av henvendelser til ombudet fra alle pasient- og brukergrupper
  4. Å bli og være gammel i et samfunn i rask teknologisk og demografisk endring, krever et særskilt ansvar for å ivareta de eldre – også utover helseutfordringer. Drammen kommune anbefaler derfor at det vurderes opprettet et eget nasjonalt ombud for eldre

Høringen er basert på høringsnotatet uten tilleggsnotat.

Vedlegg