Høringssvar fra Inn-Trøndelagskommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer

Dato: 15.01.2019

Inn-Trøndelagskommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer støtter at ansvarsområdet for ombudet utvides til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det burde i tillegg jobbes for at ombudet også bør omfatte private ytere av helse- og omsorgstjenester som ikke har avtale med det offentlige. Inn-Trøndelagskommunene ser også behovet for at det jobbes mot lik praksis når det gjelder tolkning, råd og forståelse, men uten at det opprettes en ny nasjonal etat. Inn-Trøndelagskommunene ser også at det kan by på store problemer dersom en og samme person skal være lokalt og nasjonalt ombud. Både med hensyn på arbeidsmengde, og om ombudet uttaler seg som lokalt eller nasjonalt ombud.

Inn-Trøndelagskommunene stiller seg spørrende til behovet for å fremheve de eldre. De eldre favnes, i likhet med andre grupper som kan være i behov av økt bistand, av begrepet pasient og bruker. Det er i så fall mange grupper som da burde fremheves og styrkes. Det fremheves i høringsnotatet at:

  • det vil bli flere eldre, en høyere andel eldre, og flere av de eldste

  • eldre har flere sykdommer samtidig, og flere kroniske sykdommer

  • eldre som ikke har pårørende trenger noe som kan bistå de

Ingen av disse punktene er enestående for eldre. Det kommer antagelig i årene som kommer til å bli flere grupper som trenger bistand, og høyere antall av mennesker som kan være i behov av bistand. Det er som regel også i disse gruppene stor forekomst av multisykdom, kroniske sykdommer, og sammensatte problemer, og vi ser at mange andre enn eldre ikke har pårørende som kan bistå.

Det er beskrevet i høringsnotatet at eldre er ressurssterke, har ressurssterke pårørende, og at den nye generasjonen eldre har helt andre forutsetninger og ressurser enn tidligere generasjoner med eldre. De kommer ikke minst til å ha en helt annen digital kompetanse en dagens eldre. Dette støtter at eldre som gruppe ikke burde fremheves spesielt.

Oppsummert mener Inn-Trøndelagskommunene at ansvarsområdet for pasient- og brukerombudet burde utvides til å gjelden den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og på sikt alle ytere av helse- og omsorgstjenester. Det bør jobbes mot mer lik praksis. Gruppen eldre bør ikke fremheves spesielt da de ikke står i en særstilling i forhold til mange andre grupper som er i behov av økt bistand.