Høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Høring - etablering av nasjonalt eldre-, pasient og brukerombud

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Eldre har gjennom mange år etterspurt og fra flere hold vært forespeilet en eldreombudsordning. Det har da vært snakk om en ordning som ikke bare omfatter helse- og omsorgstjenester, men som også skal omhandle temaer rundt transport, boligbygging, pensjonsrettigheter, rettigheter i arbeidslivet osv. I forslaget slik det foreligger, skal ikke pasient- og brukerombudene arbeide på noen av disse feltene, men fortsette som nå, å forholde seg til det som gjelder helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukerombudet er allerede et ombud for de eldre, akkurat som for alle andre aldersgrupper. Eldre er en stor og stadig økende gruppe i samfunnet. Selv om de har alderen felles, er det en svært sammensatt gruppe, fra de med masse ressurser til de som er mer sårbare og avhengige av hjelp fra fellesskapet. Det å leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker. Dette taler for et eget nasjonalt eldreombud med mandat på alle samfunnsområder slik vi har et Barneombud, og ikke begrenset til helse- og omsorgstjenestene. 3

Stortinget har ønsket en pasient- og brukerombudsordning, som omfatter alle landets innbyggere. Telemark fylkeskommune er bekymret for at opplevelsen av at ombudet er til for alle svekkes med endret navn og innhold. Mange som ikke er eldre vil kunne tenke at dette ikke er et ombud for alle. Folk med psykiske lidelser, rusavhengige, unge med omfattende hjelpebehov, barselkvinner osv kan tenke at dette er ikke en ombudsordning for dem. Telemark fylkeskommune mener dette kan bidra til å svekke dagens pasient- og brukerombudsordning. Pasient- og brukerombudet skal være en ordning for alle, uavhengig av alder og diagnose. Telemark fylkeskommune mener det er positivt at regjeringen med forslaget ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen i innhold og omfang, og støtter derfor at også tannhelse inkluderes som en del av ordningen. Likevel er man skeptisk til at ordningen nå kan synes å peke på at eldres pasient- og brukerrettigheter skal prioriteres fremfor andre grupper.

Oppsummert mener Telemark fylkeskommune:

 Pasient- og brukerombudet er allerede et ombud for alle innbyggere – fra nyfødt til gammel

 Et øt fokus påeldre kan gåut over det totale tilbudet til hele befolkningen

 Eldre over 65 år er en svært sammensatt gruppe og man er ikke nødvendigvis pasient eller bruker om du har rundet 65 – dette kan forstås som en sykeliggjøring av en stor, ressurssterk gruppe av befolkningen

 Etableringen av et eldreombud på linje med Barneombudet ses på som en bedre løsning for å ivareta behovene som er formidlet fra de eldres organisasjoner, og som gir oppmerksomhet og bistand til saker utover mandatet til pasient- og brukerombudet

 Det er positivt at også tannhelsetjenesten skal inngå i ordningen hos pasient- og brukerombudet.

Vedlegg