Høringssvar fra Bodø kommune

Dato: 03.01.2019

Høringssvar om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud


Bodø kommune, Formannskapets behandling i møte den 22.11.2018:

Votering: 
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø kommune støtter at pasient- og brukerombudet også skal kunne følge opp saker som berører den offentlige tannhelsetjenesten.


Det støttes at ordningen generelt styrkes, både fordi befolkningsframskrivingene tilsier en økning av eldre pasienter og brukere, og noe som også vil være nødvendig dersom ansvarsområdet utvides til å omhandle den offentlige tannhelsetjenesten.


Om endring i organisering bidrar til et likere tilbud over hele landet vil det være bra.


Bodø kommune er enig i at man i samfunnsutviklingen må ta mer hensyn til og inkludere den økende andel eldre i samfunnet. En navneendring av pasient- og brukerombudsordningen anser Bodø kommune likevel ikke som en løsning på denne utfordringen. Navn på ombudsordningen bør gjenspeile hva ombudet skal ivareta. Ombudet skal ivareta pasient og brukerrettighetene, ikke øvrige områder i samfunnet som berører eldre.


Flere eldre har nok forventninger om at et nasjonalt eldreombud også skal ta tak i andre samfunnsforhold som berører eldre sterkt. En navneendring kan dermed bidra til forventninger om engasjement i saker som strekker seg ut over det tillagte ansvarsområdet,
En navneendring kan ha uønskede virkning i forhold til andre pasient- og brukergrupper ved at de kan oppleve at ordningen ikke gjelder for dem, eller at de er mindre viktig for ombudet og dermed sette andre grupper i skyggen.
En navneendring anbefales ikke.