Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 04.01.2019

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 19.12.2018 sak 288/18 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv. slik den fremkommer av byrådets forslag.

Bystyret ble forelagt tilleggsnotatet fra deptartementet datert 07.12.18 i tillegg til det opprinnelige høringsdokumentet.

Høringssuttalelelsen ligger vedlagt.

Vedlegg