Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Dato: 20.12.2018

Til Helse- og omsorgsdepartementet.

Fylkestannlegen i Hordaland sender følgende høringssvar i saken:

  • Fylkestannlegen i Hordaland er positiv til at det opprettes et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Det er spesielt positivt av det nasjonale ombudet er tenkt lokalisert i et fylke.
  • Eldre-, pasient- og brukerombud er en tung og vanskelig tittel som bør forenkles.
  • Fylkestannlegen støtter fullt ut forslaget om at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal omfattes av ombudsordningen. Tannhelsetjenesten skal gi et lovpålagt tilbud til grupper i samfunnet som omfatter personer som kan ha vansker med - eller ikke er i stand til - å fremme eller ivareta sine egne behov for tannhelsehjelp. En ombudsordning vil kunne sikre disse personers rettigheter.
  • Det er logisk at om tannhelsetjenesten skal omfattes av ombudsordningen så må også fylkeskommunene få en informasjonsplikt om ordningen.
  • Fylkestannlegen i Hordaland ber departementet nøye vurdere om også det private tannhelsetilbudet skal omfattes av ombudsordningen.

Bergen, 20.12.2018

Arne Åsan

Fylkestannlege i Hordaland