Høringssvar fra Else Marie Isaksen, brukerrepresentant Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF

Dato: 14.01.2019

VEDR. TILLEGGSNOTAT – HØRING – ETABLERING AV NASJONAL ELDRE-, PASIENT- OG BRUKEROMBUD

Jeg er glad for at man ikke «puttet» eldre inn i dagens Pasient- og brukerombud. Tenk for et sammensurium det ville blitt. Talerøret for eldre ville ikke blitt styrket på denne måten mener jeg.

Det er kanskje større muligheter for at gjennom etablering av Norges første nasjonale eldreombud vil eldres behov bli styrket, og eldre gis et talerør som kan sette eldres rettigheter og eldreomsorg på dagsorden.

I tilleggsnotatet ramses det opp 3 alternativer for organiseringen av den koordinerende rollen. Jeg heller mest mot alternativ 2.

Sitat: «Et annet alternativt er at ett av ombudene skal ha den koordinerende rollen fast. Departementet antar at dette ombudet da også vil lede ombudskollegiet, slik at dagens ordning med rullerende leder utgår med dette alternativet. Et fast koordinerende ombud vil bidra til større kontinuitet og mer helhetlig oppgaveløsning over tid, ved at man ikke bytter på hvem som har den koordinerende rollen annen hvert år. Flere av oppgavene som foreslås, herunder å utvikle felles arbeidsmetodikk og systematisk kompetanseutvikling, er oppgaver som det ofte vil være tidkrevende å både utvikle og implementere, og hvor det dermed kan være en fordel at arbeidet koordineres av samme ombud over tid.» Sitat slutt

Mvh.

Else Marie Isaksen

Samisk brukerrepresentant i Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset