Høringssvar fra Sauherad Kommune

Høringssvar - Sauherad kommune

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Sauherad kommune

til regjeringens forslag om opprettelse av et nasjonalt eldre- pasient og brukerombud.

Utvalg for helse og omsorg ser positivt på en opprettelse av et nasjonalt eldreombud men finner ikke å kunne gi sin tilslutning til regjeringens forslag om å legge det sammen med et pasient- og brukerombud.

Regjeringens forslag legger opp til at ombudet skal legge særskilt vekt på de eldre, noe som vil kunne oppfattes som forskjellsbehandling og medføre vanskelige prioriteringer.

Forslaget fra regjeringen vil lett kunne forstås som at alle eldre er syke når de plasseres i en gruppe av pasienter og brukere.

At den fylkeskommunale tannhelsetjenesten løftes fram er imidlertid positivt.

Oppgavene for et eldreombud må omfatte langt mer enn syke eldre. Det er i Norge i dag nærmere 900.000 personer over 65 år, altså den gruppen som defineres som eldre. Det må være innlysende at denne gruppen bør ha sitt eget ombud på lik linje med andre ombudsgrupper, ikke minst med tanke på den aldersdiskriminering som foregår i vårt samfunn. Som eksempel nevnes bestemmelser om pensjonsalder, førerkortbestemmelser og forsikringsvilkår.

Det synes som regjeringen og store deler av samfunnet ikke har forståelse for at gruppen eldre er en stor ressurs og verdiskaper. Begrepet «eldresunami» er i seg selv diskriminerende.

Eldrerådet og utvalg for helse og omsorg i Sauherad har i helsekontaktkonferanse og pensjonistforbundets ekstraordinære konferanse siste måned registrert at både helse- og pasientombud og Pensjonistforbundet er sterk imot regjeringens forslag.

Vår tilbakemelding på høringen er at regjeringens forslag ikke gjennomføres og at det heller opprettes et eget eldreombud.