Høringssvar fra Bø kommune v/Eldreråd

Bø Eldreråd sitt høyringssvar vedk. etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukarombod

Dato: 15.11.2018

Svartype: Med merknad

Bø Eldreråd gjev følgjande uttale til Helse- og omsorgsdepartementet:

Høringssvar ang. etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukarombod

Regjeringen ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang. Det foreslås bl.a. at det etableres et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud.

Eldrerådet i Bø ønsker et nasjonalt eldreombod velkommen. Vi meiner eitt eldreombod for heile landet i slik som barneombod. Et slikt ombod vil kunne jobbe førebyggande, være et talerøyr for eldre og ivareta interesser og behov for den stadig voksande gruppe av eldre.

Vi er ikkje for regjeringas forslag om å knytte eldreombod til eksisterande ordning: «Pasient- og brukar ombod». Her har alle eldre allereie same rettigheter som resten av befolkninga. Ved å knytte eldre til det eksisterande pasient- og brukar ombod kan det sjå ut som vi har fått et eldreombod, men i verkelegheitene bare utvida med eitt ord.

Vi ønsker et nasjonalt eldreombod på lik linje med barneombod og ein person som frontar det.