Høringssvar fra Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset kommune

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset kommune

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er tilfreds med regjeringens forslag om å etablere en nasjonal ombudsordning for eldre. Vi er uenig i at ordningen foreslås knyttet til eksisterende ombudsordning gjeldende for pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester i stat og kommune.

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil sterkt anmode om at den nye ombudsordningen blir etablert med et eget nasjonalt eldreombud.

Eldre som mottar omsorg er allerede pasienter og brukere, med behov som i utgangspunktet er dekket av nåværende pasient- og brukerombud som slik det oppfattes, har mer enn nok å gjøre allerede.

De fleste eldre bor i eget hjem og er verken pasienter eller brukere. Regjeringens forslag kan bli oppfattet som sykeliggjøring av friske eldre, samtidig som det signaliserer overfor andre pasient- og brukergrupper at eldre har særskilte behov som må prioriteres i konkurranse med deres behov. Pasient- og brukerombudet skal være for alle grupper, uten at noen gruppe nevnes særskilt i ombudets navn.

Regjeringen har nylig lansert kvalitetsreformen Leve hele livet. En reform med godt innhold og som må settes ut i livet i tråd med de fremdriftsplaner som er lagt. Der fremgår det at å leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker. Eldre er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer utover redusert helse, for eksempel diskriminering, økonomi, ensomhet, politisk representasjon, digital kompetanse og deltakelse i samfunnslivet. Hvis det politiske målet er å rette større oppmerksomhet mot denne store og sammensatte gruppen, er det mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud, for eksempel etter modell av barneombudet.