Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 16.01.2019

Vestre Viken tar til orientering varslet i tilleggsnotat om at man skal se bort fra de delene av det opprinnelige høringsnotatet som gjelder etableringen av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Endringen innebærer også at det ikke foreslås nytt navn på dagens pasient- og brukerombud.

Høringsnotat er gjennomgått i klinikk og behandlet i Vestre Vikens brukerutvalg 03.12.18.

Vestre Viken vil påpeke at uansett valg av fremtidig organiseringsform er det viktig at rådgivertjenestene er tilgjengelige lokalt der folk bor, og at terskelen for å henvende seg skal være lav. Den lokale kunnskapen er viktig for å kunne drive forbedringsarbeid. Dagens ordning fungerer godt i så måte. Brukerutvalget, som slutter seg til Vestre Vikens kommentarer, vil spesielt fremheve dette.

Vestre Viken er positiv til at den fylkeskommunale (offentlige) tannlegehelsetjenesten omfattes av ombudets ansvar. Vestre Viken er videre positiv til forslaget om et nasjonalt ombud og en tydeligere og mer permanent koordinerende rolle. Det vil kunne styrke den samlede ombudsordningen opp mot nasjonale organer. Det vil også kunne gi en mer helhetlig tilnærming til oppgaveløsning over tid. Det må imidlertid ikke gå på bekostning av den lokale forankring og kontakt, som fungerer godt i dagens ordning.

De foreslåtte tiltakene til utvikling av fagkompetanse og informasjon bør rettes mot sårbare grupper eller grupper med spesielle behov generelt.