Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 14.01.2019

Høringssaken har vært til behandling i Stavanger formannskap, den 10.01.2019, og Stavanger kommune gir følgende høringssvar:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer med følgende bemerkninger:

Utvidelse av ombudenes ansvarsområde:

Det er formålstjenlig at ansvarsområdet utvides til å omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, slik at pasienter og brukere har like rettigheter innenfor tannhelsetjenester uavhengig av forvaltningsnivå. Det er samtidig viktig at de lokale ombudene har tilstrekkelig med ressurser til å håndtere økt saksmengde. Stavanger kommune gir sin tilslutning til en ny bestemmelse i tannhelsetjenesteloven § 1-6.

Koordinerende ombud:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til at et av de lokale ombudene får en fast koordinerende rolle, og støtter dermed departementets andre alternativ. At den koordinerende rollen ligger fast til et ombud vil gi det koordinerende ombudet en mer oversiktlig og helhetlig forståelse for arbeidsoppgavene og ansvarsområdet ettersom ombudet har den koordinerende rollen i mer enn to år om gangen. Stavanger kommune vurderer at et fast koordinerende ombud er administrativt hensiktsmessig, samtidig som det vil skape kontinuitet, mer stabilitet i ordningen og føre til gode fellesløsninger og likhet for brukerne av de ulike ombudene. Det koordinerende ombudet vil også kunne arbeide mer systematisk og langsiktig med blant annet kompetanseheving og felles rådgivning.

Stavanger kommune mener at Helsedirektoratet bør utrede videre hvilke funksjoner det koordinerende ombudet bør ha, og formalisere dette.

Stavanger kommune ser at det koordinerende ombudet skal lokaliseres til ett av de lokale ombudene. Stavanger kommune ser gjerne at det blir lagt til Stavanger.