Høring - etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Regjeringen ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang. Det ble opprinnelig foreslått å etablere et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud. Som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, er det enighet om å opprette et eget eldreombud heller enn et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Det er derfor sendt ut et tilleggsnotat til den opprinnelige høringen. Selv om det ikke etableres et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, er det likevel ønskelig at det etableres en tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet hos de ulike pasient- og brukerombudene. Det foreslås at et av dagens pasient- og brukerombud skal ha denne rollen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2019

Vår ref.: 18/3899

Høringsbrev – Tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud

Helse- og omsorgsdepartementet viser til forslag om lovendringer knyttet til pasient- og brukerombudsordningen som ble sendt på høring 2. oktober 2018 med høringsfrist 2. januar 2019. I høringsnotatet ble det blant annet foreslått å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.

Departementet varsler i vedlagte tilleggsnotat at høringsinstansene kan se bort fra de delene av det opprinnelige høringsnotatet som gjelder etableringen av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Endringen innebærer også at det ikke foreslås nytt navn på dagens pasient- og brukerombud.

Bakgrunnen for tilleggsnotatet er at det, som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, er enighet om å opprette et eget eldreombud heller enn et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.

Selv om det ikke etableres et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, er det likevel ønskelig at det etableres en tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet hos de ulike pasient- og brukerombudene. Det foreslås i tilleggsnotatet at et av dagens pasient- og brukerombud skal ha denne rollen.

Departementet opprettholder forslaget i det opprinnelige høringsnotatet om å utvide pasient- og brukerombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten.

Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

På grunn av endringene som foreslås i det vedlagte tilleggsnotatet, utsettes høringsfristen på både det opprinnelig høringsnotatet og tilleggsnotatet til 15. januar 2019.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Elisabeth Salvesen

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Diabetesforbundet
Europharma AS
Fagforbundet
Fana medisinske senter
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forskerforbundet
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
HELFO
Helsedirektoratet
Hjernerådet
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, IMDi
Sykehusinnkjøp AS
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hovedorganisasjonen Virke
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens bymisjon
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
KS
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landslaget for offentlige pensjonister
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Likestillingssenteret
LHL
LO
Mattilsynet
Mental Helse Norge
MIRA-senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse NAKMI
NHO
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologorganisasjon/Bioingeniørfagliginstitutt (NITO/BFI)
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleieforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Palliativ Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk forening for slagrammede
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NTNU, det medisinske fakultet
Omsorgsjuss
Parat
Privatsykehuset Haugesund
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Pensjonistforbundet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Røntgeninstituttenes Forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Seniorsaken i Norge
Senter for seniorpolitikk
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning Sør
Senter for omsorgsforskning Vest
Senter for omsorgsforskning Øst
Seniorstøtten
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens seniorråd
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapoteka Vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Norsk Tannhelsesekretærenes Forbund
Teknologirådet
Unio
USHT Akershus
USHT Aust-Agder
USHT Buskerud
USHT Finnmark
USHT Hedmark
USHT Møre og Romsdal
USHT Nordland
USHT Nord-Trøndelag
USHT Oppland
USHT Oslo
USHT Sør-Trøndelag
USHT Telemark
USHT Troms
USHT Vest-Agder
USHT Østfold
Verdighetssenteret
Veterinærinstituttet
Voksne for barn
Volvat Medisinske Senter AS
YS