Forsiden

Høringssvar fra Holmestrand kommune

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 21.04.2016

Svartype: Med merknad

Med dette oversendes høringsuttalelse fra Holmestrand kommune:

 

Holmestrand kommune

 

 

 

 

JournalpostID

16/3530

 

ArkivsakID

16/511

Saksbehandler: Jan Endre Aasmundtveit telefon: 33 06 41 82

Arkivkode

K1 - 024

 

 

 

 

 

 

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

 

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskapet

 

07.04.2016

011/16

Bystyret

 

20.04.2016

024/16

 

Rådmannens innstilling:

Bystyret slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til lovendringer om

·          begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn, og

·          etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

 

For de spørsmål departementet har bedt om særskilte merknader til slutter bystyret seg til de foreslåtte løsningene. Se nærmere begrunnelse nedenfor.

 

Vedlegg:

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettsli

Høringsnotat

 

07.04.2016 Behandling i Formannskapet

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

FORM-011/16 vedtak:

Formannskapet henstiller BYSTYRET å fatte følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til lovendringer om

·          begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvlese av det frie skjønn, og

·          etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

For de spørsmål departementet har bedt om særskilte merkander til slutter bystyret seg til de foreslåtte løsningene. De nærmere begrunnelse nedenfor.

 

 

20.04.2016 Behandling i Bystyret

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

B-024/16 vedtak:

Bystyret slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til lovendringer om

·          begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn, og

·          etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

For de spørsmål departementet har bedt om særskilte merknader til slutter bystyret seg til de foreslåtte løsningene. Se nærmere begrunnelse nedenfor.

 

 

Faktaopplysninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven, tvisteloven og enkelte andre lover, jf. brev av 27.01.2016.

Det foreslås her å innføre begrensninger i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn, og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune.

For statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn foreslår departementet å innføre regler i forvaltningsloven § 34 andre ledd om at det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret. Her mener departementet at det må gjøres enkelte unntak for saker etter velferdslovgivningen. Dette gjelder enkelte saker etter opplæringsloven og barnevernloven.

Videre foreslår departementet at det i forvaltningsloven § 34 andre ledd innføres regler om at klageinstansens vurderinger av forholdet til det kommunale selvstyret går fram av klageinstansens vedtak.

For etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune foreslår departementet at det innføres regler i tvisteloven om at en kommune kan reise søksmål om gyldigheten av et statlig organs avgjørelse. Det er i dag uklare regler om dette, og departementet ønsker en slik klargjøring. Departementet foreslår ikke en generell adgang til dette, men at dette skal gjelde innenfor de sentrale områdene for statlig overprøving av kommunens vedtak. Dette vil også gjelde for saker der kommunen blir pålagt å betale saksomkostninger, jf. forvaltningsloven § 36, der kommunen blir pålagt plikter etter fylkesmannen tilsyn, jf. kommuneloven § 60 d, og der staten har fordelt rettigheter eller plikter mellom kommuner, f.eks. etter barnevernloven § 8-3, helse- og omsorgstjenesteloven § 3 eller vassdragsreguleringsloven § 11 nr 2.

Her foreslås det også begrensinger for saker etter velferdslovgivningen. I utgangspunktet kan kommunen gjøre om et vedtak som er kjent ugyldig. Men det er enkelte grunnleggende velferdstjenester som kommunen gir innbyggerne sine som ikke bør bli påvirket av en eventuell rettssak mellom staten og kommunen. Dette vil gjelde saker etter opplæringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Det vil også gjelde enkelte saker etter sosialtjenesteloven.

I tillegg foreslår departementet her at en kommune skal gis adgang til å reise søksmål om gyldigheten av en innsigelse etter plan- og bygningsloven § 5-4 og en avgjørelse etter § 5-6 om at innsigelsen skal tas til følge. I § 5-4 innføres det også en skjerpet begrunnelsesplikt for innsigelser.

På enkelte områder ber departementet om særskilte merknader fra høringsinstansene. Dette gjelder spørsmålet om kommunen også bør ha adgang til å reise krav om erstatning mot staten ved sak om ugyldigheten av et statlig vedtak,

1.      spørsmålet om en nabokommune skal få adgang til å reise sak for en innsigelse som også berører dem,

2.      spørsmålet om lovfesting av en skjerpet plikt til begrunnelse for innsigelse fra andre kommuner, og

3.      spørsmålet om et søksmål om gyldigheten av en innsigelse skal prøves for ordinære domstoler eller om det her bør opprettes en særskilt nemnd.

Juridiske forhold

·          Forvaltningsloven § 34 andre ledd om begrensninger for overprøving av kommunens frie skjønn

·          Tvisteloven § 1-4 om søksmålsadgang for organisasjoner mv, jf. forslag til ny § 1-4A

·          Plan- og bygningsloven § 5-4 siste ledd om begrunnelse for innsigelse

Økonomiske konsekvenser Ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Barn og unges interesser Ikke relevant.

Miljøkonsekvenser Sak om gyldigheten av en innsigelse etter plan- og bygningsloven vil kunne gi konsekvenser i forhold til miljøet. Men dette vil være til fordel for kommunen.

HMS/Folkehelse Ikke relevant.

Vurderinger Rådmannen er positiv til de foreslåtte lovendringene og anbefaler bystyret å slutte seg til disse.

 

Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn

Det vil være en styrking av kommunens handlingsrom og selvstyre, og en klargjøring i regelverket, når det i forvaltningsloven § 34 andre ledd presiseres at det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, og at vurderingen av dette særskilt skal gå fram av klageinstansens vedtak i det tilfellet at kommunens skjønn overprøves. Det vil her være behov for å gjøre særlige begrensningene for saker etter velferdslovgivningen.

Tvisteløsningsmekanismer for rettslige tvister mellom stat og kommune

Generelt

En etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune vil være en fornuftig løsning. Fra tid til annen vil det oppstå behov for en slik rettslig prøving. Dagens regelverk er på dette området uklart, og er tolket slik at det i dag nærmest ikke er mulig å gjennomføre dette.

Behovet for en slik rettslig prøving vil i første rekke knytte seg til de forhold som departementet forslår tatt inn i tvisteloven. Det vil også her være behov for å gjøre særlige begrensninger for saker etter velferdslovgivningen.

Tvisteløsning i innsigelsessaker

Rådmannen støtter forslaget til innføring av en tvisteløsningsmekanisme også i innsigelsessaker. Behovet for dette vil kunne foreligge på alle trinn i prosessen med behandling av innsigelse i plansak.

Det bør ikke innføres regler om begrenset prøving av en innsigelse. Forhold som er utpreget faglige eller politiske vil domstolene formodentlig være varsomme med å overprøve – om dette gjelder departementets avgjørelse i innsigelsessak etter plan- og bygningsloven eller om det gjelder et statlig organs avgjørelse i klagesak.

Spesielle spørsmål

Spørsmålet om kommunens adgang til å reise krav om erstatning

Kommunen bør, som departementet foreslår, også gis adgang til å reise krav om erstatning ved en rettssak om ugyldigheten av et statlig vedtak. Det bør ikke innføres en særregel på dette området, slik at muligheten for å kreve erstatning er stengt. Erfaring med reglene kan vise at det er behov for dette. Rådmannen støtter departementets forslag på dette punktet.

Spørsmålet om en nabokommunes adgang til å reise sak for en innsigelse

Rådmannen ser ikke behov for at en nabokommune gis adgang til å reise sak for en innsigelse som berører dem. En innsigelse fratar kommunestyret (eller bystyret), i den kommunen innsigelsen gjelder, myndighet til å fatte endelig vedtak i plansaken. Det er dette det i første rekke vil være behov for å få prøvd for domstolen. Rådmannen slutter seg til departementets forslag også her.

Spørsmålet om lovfesting av en skjerpet plikt til begrunnelse for innsigelse fra andre kommuner

Rådmannen støtter departementets forslag om at det ikke innføres en tilsvarende skjerpet plikt til begrunnelse for innsigelse fra andre kommuner, slik som det foreslås for innsigelser fra statlige myndigheter.

Spørsmålet om et søksmål om gyldigheten av en innsigelse skal prøves for ordinære domstoler eller om det her bør opprettes en særskilt nemnd

Rådmannen vil også støtte departementets forslag om å benytte de ordinære domstolene som tvisteløsningsmekanisme, også i saker om innsigelse. Innføring av en egen avtalebasert nemnd kan synes unødvendig for å gjennomføre denne tvisteløsningen. Rådmannen vil anta at saker som søkes løst på denne måten vil være begrenset, og at de ordinære domstolene vil være mest hensiktsmessig å bruke til dette formålet.

Videre behandling Saken går videre til Holmestrand bystyre for endelig vedtak.