Forsiden

Høringssvar fra Nittedal kommune

Høringsuttalelse fra Nittedal kommune

Dato: 26.04.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Nittedal kommune vedtok 26.4.2016 å inngi høringsuttalelse som følger:

 

Nittedal kommune støtter lovforslagene om at det skal legges større vekt på kommunens frie skjønn ved statlig klagebehandling.

 

Nittedal kommune støtter også lovforslaget om søksmålsadgang for statlig innsigelse mot kommunale planer, jf plan- og bygningsloven § 5-6, jf § 5-4.

 

Nittedal kommune støtter derimot ikke forslaget om ny § 1-4A i tvisteloven.

Nittedal kommune er i utgangspunktet noe betenkt over en ordning der uenighet mellom to forvaltningsorganer/-nivåer løses av domstolene. Det er andre og mer adekvate muligheter til dette, f eks kan kommunen fremme en begjæring om omgjøring av klageinstansens/fylkesmannens endringsvedtak til departementet.

Lovforslaget om at det skal legges stor vekt på kommuners frie skjønn ved statlig klagebehandling vil dessuten innebære en markant begrensning i statlig klageinstansers overprøvingskompetanse, noe som sannsynligvis vil redusere antallet omgjørings- og endringsvedtak betydelig. Det er da mindre behov for domstolsprøving i tillegg.

Selv om søksmålsadgang kan hevdes bare å være en sikkerhetsventil, vil det etter Nittedal kommunes syn likevel ikke være nok til å innføre en ordning der domstolene i realiteten gjøres til et tredje klageinstansnivå. Dersom domstolene med sine tre nivåer (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett) også skal behandle et kommunalt vedtak, vil de berørte parter i verste fall kunne bli utsatt for en svært langvarig og omstendelig prosess før saken finner sin endelige løsning.