Forsiden

Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune

Dato: 18.04.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune fattet i møte 12. april 2016, enstemmig slikt vedtak:

1. Finnmark fylkeskommune støtter kommunaldepartementets forslag til endringer i tvisteloven, forvaltningsloven og enkelte andre lover som begrenser statlig klageinstans` adgang til å overprøve fylkeskommunens og kommunenes utøvelse av det frie skjønn.

Finnmark fylkeskommune støtter foreslåtte etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune hvor fylkeskommuner og kommuner gis adgang til reise sak for domstolene mot staten i nærmere bestemte rettslige tvister. De foreslåtte lovendringer fremmer fylkeskommunalt og kommunalt selvstyre og styrker således det regionale og lokale demokratiet. Adgangen til å gi fylkeskommunene og kommunene adgang til å reise sak mot staten styrker lokalsamfunnets stilling ovenfor staten.

Protokoll og sakens dokumenter kan finnes her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ffk/AgendaItems/Details/202179