Forsiden

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune

Høringssvar - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslig tvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 22.04.2016

Svartype: Med merknad

Høringen ble behandlet av Fylkesutvalget Buskerud fylkeskommune, i deres møte 15.04.2016.

 

Vedtak

 

Fylkesutvalget i Buskerud oversender saksfremlegget som Buskerud fylkeskommune sitt høringssvar.

 

Avstemming

Enstemmig vedtatt

 

 

Saksfremlegget følger vedlagt.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Hanne Garås

 

fylkesadvokat

 

                                                                                                                                            

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

 

 

Vedlegg