Forsiden

Høringssvar fra Rollag kommune

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister

Dato: 27.04.2016

Svartype: Med merknad

 

 

 

 

 

 Vedtak i Rollag Formannskapet- 21.04.2016:

 Rollag kommune viser til høringsforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 25. 01.2016 om forslag til etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Rollag kommune henviser til høringsuttalelsen fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), datert 6. april 2016 og gir sin tilslutning til denne.

 

Vedlegg