Forsiden

Høringssvar fra Mandal kommune

Vedtak i bystyret 21.04.2016

Dato: 22.04.2016

Svartype: Med merknad

Bystyret slutter seg til høringsforslaget om å gi kommuner adgang til å reise sak for domstolene mot staten i nærmere bestemte rettslige tvister, og begrense statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn.

Bystyret mener at innsigelse etter plan- og bygningsloven skal kunne prøves fullt ut rettslig, og at denne kompetansen legges til den kommunen som fremmmer planen.

Dette vil stykre lokaldemokratiet og det kommunale selvstyre og likeverd.