Forsiden

Høringssvar fra Skedsmo kommune

Høringssvar fra Skedsmo kommune

Dato: 25.04.2016

Svartype: Med merknad

Skedsmo formannskap vedtok i møte 20. april då følgende høringsuttalelse:

"Skedsmo kommune er positiv til regjeringens forslag om å etablere en uavhengig tvisteløsningsmekanisme mellom stat og kommune, og forslaget om å begrense statlige myndigheters adgang til å overprøve kommunenes hensiktsmessighetsvurderinger (fritt skjønn).

Skedsmo kommune slutter seg til de merknader og innvendinger mot regjeringens forslag som KS - kommunesektorens organisasjon har kommet med i høringsuttalelsen 23.2.2016."

Vedlegg