Forsiden

Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høringsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 20.04.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune og begrensninger i statlige klageinstanser mv.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 27. januar 2016 sendt ut på høring forslag om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv. Fristen for å avgi høring er satt til 27. april 2016.

 

Departementet foreslår i høringsnotatet at kommuner skal gis adgang til å reise sak for domstolen i nærmere bestemte rettslige tvister. Videre foreslår departementet å begrense statlig klageinstans sin adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn.

 

Den foreslåtte begrensningen i adgangen til å prøve det frie skjønnet skal imidlertid ikke gjelde for enkelte bestemmelser i barnevernloven, sosialtjenesteloven og opplæringsloven. Her foreslår departementet at det skal være forbud mot å omgjøre vedtak om grunnleggende velferdstjenester til ugunst for det enkelte individ, selv om kommunen reiser sak mot staten (statsforvaltningen).

 

I høringsnotatets punkt 2.5 om enkelte vedtak etter velferdslovgivningen, skriver departementet at: «Departementet mener det er enkelte sakstyper som ikke bør bli berørt av forslaget om redusere klageinstansens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse. Her sikter vi til sakstyper som gjelder grunnleggende velferdstjenester til private parter. I disse tilfellene bør hensynet til en større vektlegging av det kommunale selvstyret stå tilbake for hensynet til interessen som den private parten har i at kommunens skjønnsutøvelse prøves av klageinstansen.».

 

Departementet foreslår i høringsnotatets punkt 3.9.2 om forbud mot å omgjøre enkelte vedtak selv om domstolene kjenner vedtaket ugyldig, at vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 18 (stønad til livsopphold), 27 (midlertidig botilbud) og 35 (kvalifiseringsstønad) skal omfattes av omgjøringsforbudet.

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) er samfunnets siste sikkerhetsnett for dem som trenger det. Loven representerer i så måte de aller mest grunnleggende velferdstjenestene for alle som oppholder seg i riket.

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan ikke se at det i høringsnotatet er særskilt begrunnet hvorfor kun tre av flere aktuelle rettighetsbestemmelser i sosialtjenesteloven er forslått omfattet av omgjøringsforbudet. Direktoratet mener derfor at hele sosialtjenesteloven bør være omfattet av omgjøringsforbudet på lik linje med høringsnotatets forslag om unntak for opplæringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Etter Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering bør ikke omgjøringsforbudet plasseres direkte inn i rettighetsbestemmelsene, men plasseres i lovens kapittel om saksbehandling, slik høringsnotatet legger opp til for de øvrige lovene.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Sigrun Vågeng

 

arbeids- og velferdsdirektør

 

 

Kjell Hugvik

 

arbeids- og tjenestedirektør

Vedlegg