Forsiden

Høringssvar fra Drammen kommune

Høringssvar fra Drammen kommune - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettsligetvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 27.04.2016

Svartype: Med merknad

Drammen kommune avgir følgende uttalelse i høringssak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.: 

"Drammen kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om at kommuner skal ha adgang til å saksøke staten for de alminnelige domstolene i rettslige tvister mellom stat og kommune. Drammen kommune er enig i departementets syn om at det ligger et vern i adgangen til uavhengig rettslig prøving. At kommuner vil kunne få prøvd statsforvaltningens rettsanvendelse av domstolene, vil gi et bedre vern av kommunene og det kommunale selvstyret.

Drammen kommune er positiv til forslaget om å begrense statlige klageorganers adgang til å overprøve kommunens frie skjønn, og til at det foreslås en særlig begrunnelsesplikt for å fravike kommunens skjønn. 

Drammen kommune mener at departementet bør hensynta de innspill som KS gir i sitt høringssvar."