Forsiden

Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Høringsuttalelse- Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn og etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Dato: 21.04.2016

Svartype: Med merknad

 

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune fattet den 19. april 2016 følgende enstemmige vedtak:

 

"Rogaland fylkeskommune er positiv til departementets forslag om at kommuner/ fylkeskommuner skal ha adgang til å saksøke staten ved de alminnelige domstolene i rettslige tvister. Rogaland fylkeskommune anbefaler at vedtak som domstolen finner ugyldige/ulovlige el., må kunne omgjøres av kommunen/ fylkeskommunen. Videre bør den alminnelige regel være at staten er erstatningsansvarlig for de kostnader som følger av ulovlige vedtaket.

Rogaland fylkeskommune støtter departementets ønske om å begrense statlige klageorganers adgang til å overprøve kommunens/ fylkeskommunens frie skjønn. Prinsipielt burde kommuner og fylkeskommuner selv klagebehandle klager på egne vedtak. Statens klagebehandling anbefales i alle tilfeller begrenset til lovlighets-kontroll. For det tilfellet at staten likevel skal kunne overprøve kommuners og fylkeskommuners frie skjønnsutøvelse støttes forslaget om skjerpet begrunnelsesplikt.

For øvrig viser Rogaland fylkeskommune til høringsuttalelse inngitt av KS og slutter seg til de innspill som der fremmes".

 

Vedlagt følger kopi saksutredning og -protokoll.

 

 

Vedlegg