Forsiden

Høringssvar fra Stavanger kommune

Høringssvar fra Stavanger kommune om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv

Dato: 29.04.2016

Svartype: Med merknad

Stavanger kommune v/Kultur- og byutvikling avgir følgende uttalelse i høringssak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.: 

Vi støtter forslaget om å endre plan- og bygningsloven § 5-4 og § 5-7 for å gi kommunene adgang til å reise søksmål om gyldigheten av innsigelser etter denne loven.

Vi er positive til forslaget om å begrense statlige klageorganers adgang til å overprøve kommunens frie skjønn, og til at det foreslås en særlig begrunnelsesplikt for å fravike kommunens skjønn.