Forsiden

Høringssvar fra Bærum kommune

Høringssvar Bærum kommune - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 29.04.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Bærum kommune har 27.4 vedtatt følgende uttalese: Bærum kommune støtter regjeringens forslag om begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune. Bærum kommune er uenig i de unntak fra begrensningene i å overprøve kommunens frie skjønn som regjeringen foreslår, for så vidt gjelder høringsnotatets kap. 2.5.1 opplæringsloven og kap. 2.5.2 barnevernloven.

Bærum kommune vil presisere følgende:

Kommunene må gis mulighet for å omgjøre statlig vedtak som er underkjent av domstolene, slik at feilaktige vedtak ikke må bli stående for all fremtid.

Erstatningsansvar for staten bør ikke være utelukket der staten har truffet feil vedtak som påfører kommunen utgifter.

I innsigelsessaker bør domstolene kunne ha full prøvingsadgang (Alternativ 2).