Forsiden

Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme og forslag om å begrense statlig klageinstans anledning til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn

Dato: 08.04.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Øvre Eiker behandlet saken i møtet 6.4.2016. Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak, jf sak 31/16:

  • Øvre Eiker kommune støtter departementets forslag om å gjøre foreslåtte lovendringer for å begrense statens muligheter til å overprøve kommunenes frie skjønn og etablere en ordning som sikrer at kommunene kan prøve enkelte av statsforvaltningens avgjørelser for domstolene. De unntak som foreslås synes velbegrunnede, med følgende presiseringer:
  • Kommunene må gis mulighet for å omgjøre statlig vedtak som er underkjent av domstolene, slik at feilaktige vedtak ikke må bli stående for all fremtid.
  • Erstatningsansvar for staten bør ikke være utelukket der staten har truffet feil vedtak som påfører kommunen utgifter.

 

Begrunnelse

Departementets forslag er konkrete tiltak som kan bidra til å styrke lokaldemokratiet og ønsket likeverdighet i forholdet mellom kommunene og staten, samtidig som den enkeltes behov for trygghet mot endring av viktige velferdstjenester ivaretas. Det gis tilslutning til presiseringer som framgår av KS høringssvar.