Forsiden

Høringssvar fra Akershus fylkeskommune

Høringssvar fra Akershus fylkeskommune - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv

Dato: 10.05.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune behandling 2. mai 2016 Høring - Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune. Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

Akershus fylkeskommune støtter i hovedsak forslaget om å begrense statlig klageinstans sin adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn samt at kommuner gis adgang til å saksøke staten for de alminnelige domstolene i tvister mellom stat og kommune. Det vises her til høringsuttalelse av 23. februar 2016 fra KS punkt 1-3.4, punkt 3-6 og punkt 4, som i det vesentlige tiltres.

Vedlegg