Forsiden

Høringssvar fra Sørum kommune

Høringsuttalelse - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 26.04.2016

Svartype: Med merknad

 Høringsuttalelse - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Formannskapet har behandlet saken i møte 20.04.2016 sak 60/16

Votering

Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig.

Vedtak

Sørum kommune slutter seg til høringssvar fra KS, Kommunesektorens organisasjon, i høringen om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.