Forsiden

Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Høringssvar fra DNT - begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn mm.

Dato: 26.04.2016

Svartype: Med merknad

Den Norske Turistforening (DNT) viser til høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av endringer i forvaltningsloven, tvisteloven og plan- og bygningsloven. Hensikten med endringene er å styrke det lokale selvstyret og gi nasjonale hensyn mindre vekt.

Det foreslås blant annet at:

  • § 34 i forvaltningsloven endres til: «Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn». Ordet «stor» er nytt.
  • § 1-4A i tvisteloven endres slik at en kommune kan reise søksmål om gyldigheten av innsigelser.

DNT kommer her med en prinsipiell tilbakemelding på hva vi mener det vil bety for natur- og friluftslivsinteressene å legge enda mer av ansvaret for naturforvaltningen til kommunene samtidig som nasjonale hensyn skal vektlegges mindre.

Som det fremgår av DNTs formålsparagraf, skal DNT arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Fylkesmannen har i dag et overordnet ansvar for at kommunene følger nasjonale føringer. DNT har god erfaring med at fylkesmannen ivaretar både lokale, regionale og nasjonale natur- og friluftslivsinteresser i et langsiktig perspektiv og på tvers av kommunegrenser.

Kommunene har ansvaret for arealplanleggingen innenfor sin kommunegrense, og de skal ivareta et stort mangfold av interesser og fagfelt, også regionalt og nasjonalt viktige interesser. Det er en krevende oppgave å balansere alle interessene i kommunen, ivareta både kortsiktige og langsiktige perspektiv og i tillegg vurdere tiltakene på tvers av kommunegrensene. DNT har erfart at sektorinteresser på lokalt plan ofte blir vektlagt uforholdsmessig høyt i forhold til våre interesser.

Kommunene har naturlig nok fokus på å sikre nok arbeidsplasser. Arbeidsplasser er avgjørende for levedyktige lokalsamfunn, men det kan også innebære stort utbyggingspress og en bit- for bit utbygging av viktige natur- og friluftslivsområder. DNT vil understreke at næringsinteresser kan være kortsiktige, mens natur og friluftslivsområder som bygges ned, forsvinner for alltid.

DNT er bekymret for forvaltningen av norske natur- og friluftslivsverdier hvis fylkesmannens rolle svekkes. Vi er redd for at en maktforskyvning til kommunene vil bidra til at naturen i enda flere saker vil tape mot næringsinteresser og i andre store utbyggingssaker.

For å sikre at natur- og friluftslivsinteresser blir godt ivaretatt i et langsiktig perspektiv, mener DNT at fylkesmannens rolle heller bør styrkes enn svekkes. DNT går derfor i mot lovendringer som vil styrke det kommunale selvstyret i natur- og friluftslivssaker og svekke rollen til fylkesmannen.

For øvrig støtter DNT hovedkonklusjonene i innspillet til Norsk Friluftsliv.

 

Med vennlig hilsen

 

Anne Mari Aamelfot Hjelle                            Eva Lill Kvisle
leder naturforvaltning                                    fagsjef naturforvaltning