Forsiden

Høringssvar fra Nordland Fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune

Dato: 28.04.2016

Svartype: Med merknad
  1. Nordland fylkesting støtter regjeringens forslag om at kommuner skal ha adgang til å saksøke staten for de alminnelige domstolene i rettslige tvister mellom stat og kommune. 
  2. Videre er Nordland fylkesting positiv til forslaget om å begrense statlige klageorganers adgang til å overprøve kommuners frie skjønn, og til at det foreslås en særlig begrunnelsesplikt for å fravike kommunens skjønn der dette likevel skjer.
  3. Nordland fylkesting viser til KS sin høringsuttalelse fra 23.02.16. Fylkestinget kan i all hovedsak slutte seg til de vurderinger og de forslag til justeringer som KS fremsetter i sin høringsuttalelse.