Forsiden

Høringssvar fra Statens kartverk

Høringssvar angående endringer i tvisteloven med mer

Dato: 28.04.2016

Svartype: Uten merknad

Høring - Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Vi viser til høringsbrev av 27.01.2016. Frist for innspill er satt til 27.04.2016. 

Kartverket har ingen merknader til dette høringsnotatet.

 

Med vennlig hilsen

Statens kartverk

 

Jens Christian Leonthin                                      Knut Tore Sandum

Juridisk direktør                                                 Juridisk seniorrådgiver