Forsiden

Høringssvar fra Ringerike kommune

Høringsvar - Rettslige tvister mellom stat og kommune

Dato: 20.04.2016

Svartype: Med merknad

Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og ligger midt i østlandsområdet. Kommunen er en av de største bykommunene i landet med et areal på 1 553 kvadratkilometer. Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med omlag 2 200 ansatte.

 

Ringerike kommune har mottatt Kommunesektorens Organisasjon (KS) sin høringsuttalelse av 23.02.2016. Denne høringsuttalelsen, samt departementets høringsnotat, ble behandlet av kommunestyret i Ringerike kommune den 31. mars 2016. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 

«Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon sin høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner og begrensninger i statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn».

 

Ringerike kommune tiltrer med dette KS sin høringsuttalelse.