Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring, Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for krav til tjenestevirksomhet

Dato: 08.03.2017

Svartype: Uten merknad

 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 26.1.2017.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

 

Vedlegg