Høringssvar fra Walter Keim

Helsedepartementets Don Quixote kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne

Dato: 19.03.2015

Svartype: Med merknad

Helsedepartementets Don Quixote kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov


Jeg referer til "Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" med svarfrist 16.04.2015 og leverer følgende svar.

Rapporten er et utkast som skal sendes FN, slik at CRPD komiteen kan avgjøre om Norge følger sine forpliktelser. Utkastet påstår "Norsk lovgivning er nå i samsvar med konvensjonene" her CRPD.

Norge har signert FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2006 men ratifiserte først 2013. I mellomtiden har helsedepartementet skrevet to tolkningserklæringer der Lov om psykisk helsevern skjermes for endringer.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal, gjennom sin rolle som uavhengig overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonene tilgjengelige, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser og skrev 2.12.13 en omfangsrik analyse og foreslår erstatning av Lov om psykisk helsevern, et lovutvalg og at de konvensjonstridige tolkninger trekkes.

Ved siden av LDO har Bernt-utvalget (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslått å sette ned et lovutvalg.

Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter seg på CRPD og FNs menneskerettighetskomitee som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (3) og skriver 19.12.2013 "Norge bryter menneskerettighetene" "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (1)

10.4.2014 etterlyser LDO et svar. I mai 2014 svarer HOD med å avvise alle forslag av LDO. Ingen erstatning av Lov om psykisk helsevern og ingen lovutvalg. Framfor å trekke de konvensjonstridige tolkninger henvises til et forsøk å overtale FN til å følge HODs tolkning.

General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD viser at det mislyktes (5).

LDO gjentar derfor 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» (2). LDOs krav støttes både av sykepleierforbund og pasientorganisasjoner (f. eks. WSO). Presidenten av Norsk psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse krevte 19.2.2015 i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» i Dagens Medisin svar fra regjeringen.

LDO bare siterer FN som har underkjent planen “Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)” om å redusere (kvantitativt) tvangsbruken. Det kan det ikke være tvil om at norsk helsevesenet krenker menneskerettigheter når det foretas tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging.

FN fører tilsyn av om konvensjonsstatene overholder sine forpliktekser med komiteer.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) hørte i møtet med Norge Peter Wille fra norsk Utenriksdepartement som la ut om Norge sin forsiktige (“gentle”) og korrekte bruk av tvang, og fortalte med stolthet i stemmen at Norge har redusert tvangen med 6 %. Norge ble også spurt om Norge tillater elektrosjokk ved tvang. Svaret var at “Norge aldri gir elektrosjokk ved tvang bortsett fra når det er helt nødvendig for å redde liv.” Komiteen var sjokkert. ØSK kom med "concludig observasjons" (E/C.12/NOR/CO/5) 2 desember 2013 som lyder: "Komiteen oppfordrer konvensjonsparten til å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne respekteres fullt ut ved behandling i psykiatriske institusjoner, blant annet ved å påse at behandlingen gis på grunnlag av et fritt og informert samtykke fra den berørte personen selv eller fra vedkommendes lovlige representant. ... Den anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (3)
Norges to tolkningnotater at tvangslovgivning er forenlig med forpliktelsene ble underkjent av menneskerettskomiteen ØSK. LDO ordlegger seg slik (4): «Psykisk helsevernloven, som hjemler frihetsberøvelse, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler overfor personer med alvorlige psykiske lidelser, bør oppheves og erstattes av et ikkediskriminerende regelverk. Hvorvidt en person blir kategorisert som en person med alvorlige psykiske lidelser eller psykososiale funksjonsnedsettelser, kan i henhold til CRPD artikkel 14 ikke vektlegges ved avgjørelsen av om tvang skal anvendes»

Enkeltpersoner, organisasjoner og andre aktører i sivilt samfunn kan holde sine myndigheter ansvarlig for å nå mål om likestilling og diskriminering. Blant annet skal norske myndigheter respektere, beskytte og fremme rettigheter gitt av FN sine konvensjoner.

Det er ytterst pinlig for regjeringen at den med viten og vilje fortsetter å tolerere menneskerettsbrudd. Hvordan kan Norge feire seg selv som forbilde når det gjelder respekt av menneskerettigheter?
Skal vi fortsette at psykiaterne velger behandlingsmetode? Hvordan gikk det at psykiatrien kunne velge sine behandlingsmetoder historisk sett? Sykepleier, journalist, forfatter og direktør i helsetilsynet skriver om psykiatriens historie: TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Det er altså ikke nok at det er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder. Når det gjelder antipsykotisk medisin så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain») har gjort at HODs forutsetning om «generally acknowledged medical standards» for tvang ikke kan gjøres gjeldende.

Bent Høie sa som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite uttalte 2012 på presentasjonen av Reidun Norvolls rapport "Som natt og dag" - om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang, at "bruken av tvang (i psykiatrien) kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter".
Da er det naturlig at helseministeren Bent Høie følger opp hva han sa i opposisjon og stopper HODs Don Quixote kamp for å unngå dermed et nytt pinlig seanse i CRPD komiteen!

En oppfordring går til partigruppene i Stortinget: Hjelp Helseministeren på rett vei!

Respekt av selvbestemmelse på dette område er i andre land mulig. Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som gir muligheter for pasientautonomi og selvbestemmelse med en forhåndserklæring (6). Denne forhåndserklæring er en reservasjon mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling. Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til og bosetter seg i Norge?


Mvh

 

Referanser:
  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/
  2. LDO 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/
  3. FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (E/C.12/NOR/CO/5): http://wso.no/?s=1&id=103
  4. LDOs rapporter og anbefalinger CRPD: http://www.ldo.no/rotnode/Menneskerettigheter/CRPD/LDOs-rapporter-og-anbefalinger/
  5. General comment No. 1 (datert 19 May 2014) CRPD: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement
  6. Reservasjon mot tvangsbruk med forhåndserklæring: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reservasjon_mot_tvang.html
[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]